Goldsheep Spey Tube Hot

Goldsheep Spey Tube

Fly Materials

Body Gold Mylar tinsel

Tying Instructions

Instructions
Gold Mylar tinsel

 
Fly Tying and Fly Fishing: